1. sekcija: Varstvo povezanih družb in koncerni po novelah ZGD-1

12. Okt 2017
14:30 - 17:30

vodja sekcije: dr. Marijan Kocbek

Prof. dr. Marijan Kocbek, Pravna fakulteta UM
Koncepti varovanja odvisnih družb pri dejanskih in pogodbenih koncernih

 

Prof. dr. Peter Podgorelec, Ekonomsko – poslovna fakulteta UM
Odškodninski zahtevki odvisnih družb in delničarjev zaradi škodljivih navodil in »finančnih izčrpavanj«

 

Prof. dr. Saša Prelič, Pravna fakulteta UM
Instituti varovanja interesa imetnikov deležev pri podjetniških integracijah (pripojitev in vključitev)

 

Prof. dr. Borut Bratina, Ekonomsko – poslovna fakulteta UM, dr. Andreja Primec
Izdelava poslovnih poročil, izjav o upravljanju ter izjav o nefinančnih informacijah v konsolidiranih letnih poročilih in letnih poročilih posameznih gospodarskih družb

 

Doc. dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
V čem se razlikujejo pravila računovodenja po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja od Slovenskih računovodskih standardov?